Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

Kế hoạch hoạt động của ban nữa công trường MN Tiến Lộc

Thứ ba - 25/09/2018 17:21
 CÔNG ĐOÀN GD CAN LỘC
CĐ TRƯỜNG MN TIẾN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH - NCMN Tiến Lộc, ngày          tháng  9  năm 2018
 

KẾ HOẠCH

Hoạt động nữ công năm học 2018 - 2019


 
 
 

           Thực hiện Kế hoạch  hoạt động  nữ công của Ban Thường vụ CĐGD Hà Tĩnh, Căn cứ KH hoạt động công đoàn trường MN Tiến Lộc; Ban nữ công trường MN Tiến Lộc xây dựng Kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2018 - 2019 như sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”, phấu đấu hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước trong trường học.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nữ CBGV, CNVC, LĐ trong toàn trường.
          - Quán triệt sâu sắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, của Ngành, CĐ các cấp, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Đặc biệt, lưu ý giúp chị em nữ CBGV, CNVC, LĐ nhận thức sâu sắc, toàn diện nội dung Pháp lệnh Dân số ban hành ngày 09/01/2003, Pháp lệnh DS sửa đổi năm 2008; Nghị định 104/2003/ NĐ - CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, tránh sự bùng nổ về dân số trên toàn quốc; Quán triệt thực hiện quyết định số 77/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật Cán bộ Công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ.
          - Tuyên truyền rộng rãi các văn bản liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ đối với lao động nữ; Tuyên truyền cho nữ CBGV, NV biết về Chiến lược Quốc gia vì STBPN giai đoạn 2011 - 2020. Lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn, tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nữ nhà giáo và lao động về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, trong việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
- Tích cực đẩy mạnh việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị), thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình nô ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", phong trào xây dựng Nông Thôn Mới kiểu mẫu, ..
          Giới thiệu và nhân rộng các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu xuất sắc trong học tập, công tác và tổ chức các hoạt động công đoàn.
          2. Làm tốt công tác vận động nữ CBGV, CNVC, LĐ toàn trường thực hiện nghiêm và đúng quy chế dân chủ cơ sở, tránh biểu hiện dân chủ chưa đúng mực, không ngừng góp phần tích cực củng cố và tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong tập thể, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
          3.Tổ chức tốt các hoạt động nữ công và kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nội dung và hình thức phong phú, đổi mới, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của giới.
          4. Quan tâm hơn nữa đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBGV, CNVC LĐ, đặc biệt là những chị em  có hoàn cảnh khó khăn.
          5. Giám sát việc thực hiện luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Làm tốt công tác vận động trẻ đến lớp, đặc biệt là trẻ NT đạt chỉ tiêu 37%.
          6. Động viên chị em ổn định và nâng cao đời sống vật chất, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu; tạo điều kiện để chị em không ngừng cải thiện đời sống văn hoá và tinh thần, nâng cao tầm nhận thức, hướng tới “ Chân - Thiện - Mỹ ”.
          7. Động viên chị em phấn đấu đạt 5 tiêu chí về chuẩn mực của người phụ nữ ngành GD đó là : Yêu nước; có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt công tác được giao; có sức khoẻ; có lối sống văn hoá và tấm lòng nhân hậu; quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng.
III.  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Công tác tuyên truyền giáo dục vận động nữ
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013, nội dung Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở đơn vị đẩy mạnh các hoạt động nữ trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường, ngành phát động.
  Tăng cường đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phẩm chất đạo đức Phụ  nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang’’ và nội dung Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và các mục tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Làm tốt công tác vận động nữ CBGV, CNVC, LĐ toàn trường thực hiện nghiêm và đúng quy chế dân chủ cơ sở, tránh biểu hiện dân chủ chưa đúng mực, không ngừng góp phần tích cực củng cố và tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong tập thể, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đẩy mạnh các hình thức tọa đàm, gặp mặt, biểu dương các gia đình nữ cán bộ, giáo viên, lao động tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Gia đình Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam.
2. Tăng cường vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ, giáo viên, lao động
Tăng cường chăm lo đời sống, điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chế độ khám sức khỏe định kỳ cho nữ cán bộ, giáo viên, lao động; quan tâm giúp đỡ kịp thời nữ cán bộ, giáo viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau bệnh hiểm nghèo; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ. Triển khai công tác phối hợp với cơ sở Y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho chị em, giúp chị em giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ để có điều kiện vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ  trong gia đình.
Tham mưu với Hiệu trưởng tạo điều kiện cho chị em phấn đấu học tập.
Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhân Tháng hành động Vì trẻ em (Tháng 6),  ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tết trung thu, phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, ngăn chặn kịp thời những hành vi bạo lực gia đình, hành vi xâm hại trẻ em tại địa phương, đơn vị, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho con nữ cán bộ, giáo viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khen thưởng các cháu vượt khó, học giỏi.
3. Vận động nữ cán bộ, giáo viên, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục & đào tạo
Vận động nữ cán bộ, giáo viên, lao động học tập và quán triệt chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, gắn với chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục: “Yêu nước; có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có sức khỏe; có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu; quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”.
Động viên nữ cán bộ, giáo viên, lao động học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của ngành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn giảng dạy và công tác, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các hội thi, hội thảo trên các lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế nữ cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Động viên nữ nhà giáo hưởng ứng tích cực phong trào của ngành về giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
4. Động viên nữ cán bộ, giáo viên, lao động tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đổi mới nội dung, hình thức để tổ chức vận động thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và  phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 theo quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Dân số, mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con để có điều kiện nuôi, dạy, chăm sóc các cháu khỏe mạnh, ngoan và học giỏi.
Tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua  nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện. Quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nữ và các con của nữ CBNG - NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; tham gia tốt quỹ “Mái ấm công đoàn” trong ngành Giáo dục.
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, phong trào xây dựng trường chuẩn, ..... nhằm động viên nữ cán bộ, giáo viên, lao động vui vẻ, phấn khởi, tăng cường sức mạnh đoàn kết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Tổ chức tốt sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban nữ công căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, kế hoạch công đoàn, phối hợp với chuyên môn để  xây dựng chương trình phù hợp, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Ban nữ công có kế hoạch để sinh hoạt thường kỳ theo các chuyên đề cụ thể; tổ chức các Hội thảo, Hội thi, chuyên đề... để giúp chị em nhận thức và có những giải pháp hữu hiệu trong việc phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành GD.
Ban nữ công hoạt động phải có kế hoạch và dự trù kinh phí cụ thể ngay từ đầu năm học để chuyên môn nắm bắt được chương trình công tác của Công đoàn, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho Công đoàn hoạt động.
Ban nữ công phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ để tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo chị em và các lực lượng khác cùng tham gia, đặc biệt là giúp cho mọi lực lượng nhận thức sâu sắc về vấn đề thực hiện Luật bình đẳng giới trong xã hội ngày nay.
Các đợt phát động thi đua trọng tâm:
+ Từ đầu năm học đến 20/10: Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10).
+ Từ 20/10 – 30/11: Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
+ Từ 30/11 đến ngày 8/3: Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Ban nữ công tham mưu với BCHCĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hai đợt sinh hoạt chính trị này. Tổ chức cho chị em học tập những tấm gương điển hình của phụ nữ VN, của nữ CBGV. Tổ chức lễ phát động và đăng ký thi đua từng đợt để cá nhân xác định rõ ý thức phấn đấu các chỉ tiêu trong năm học.
Sau mỗi đợt thi đua, Ban nữ công sơ kết, đánh giá cụ thể, rút kinh nghiệm, gửi báo cáo về Công đoàn ngành vào hai thời điểm : ngày 22/10 và ngày 10/3.
IV. Kế hoạch cụ thể:
Tháng 9/ 2018
- Ban chấp hành CĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Hội nghị CBGV, NV năm học 2018 - 2019.
- Tham mưu cho Ban chấp hành đề xuất với chuyên môn phân công lao động nữ trong đơn vị.
- Tham gia cùng chuyên môn ổn định nề nếp đầu năm học của các nhà trường.
- Động viên nữ CBGV, NV thực hiện nghiêm túc nội quy của đơn vị, quy định của chuyên môn.
- Ban Nữ công thống nhất kế hoạch duy trì, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các loại quỹ hoạt động nữ công phù hợp với tình hình thực tế đơn vị như: Quỹ hỗ trợ tài năng nữ; Quỹ hỗ trợ nữ CBGV có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ thăm hỏi CBGV... Lấy ý kiến của toàn thể nữ CBGV, NV trong đơn vị và thông qua BCHCĐ trường, báo cáo với cấp ủy Đảng.
- Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc”; tuyên truyền thực hiện chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn", tháng an toàn giao thông bằng các hành động thiết thực, cụ thể.
- Phối hợp với  Đoàn TNCSHCM tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con CBGV, NV, NLĐ.
 Tháng 10/ 2018
- Tuyên truyền về truyền thống phụ nữ Việt nam, phụ nữ ngành GD&ĐT.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm  86 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam
(20/10).
- Báo cáo kết quả tuyên truyền, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về CĐ ngành trước ngày 22/10/2017.
- Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 Tháng 11/ 2018
- Tuyên truyền trong nữ cán bộ giáo viên về ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham gia các hoạt động kỷ niệm. Tham gia tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
- Phát động thi đua trong nữ CBGV như: Thi đồ dùng đồ chơi đẹp, thi hồ sơ, thi kể chuyện,..
Tháng 12/2018
- Cùng Ban chấp hành CĐ phối hợp với Đoàn, Đội  tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12).
- Tham gia xây dựng và củng cố nền nếp trường học.
- Động viên nữ CBGV tập trung thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chuẩn bị cho việc hoàn thành chương trình và kế hoạch học kỳ I năm học 2018 - 2019.
Tháng 01/2019
- Đánh giá hoạt động nữ công học kỳ I năm học 2018 -2018, đưa vào báo cáo sơ kết học kì I năm học 2018 - 2019 của công đoàn.
- Cùng BCHCĐ tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán.
- Thăm hỏi, động viên nữ CBGV trong dịp Tết Nguyên đán.
 Tháng 02/2019
-  Tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2).
          - Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
          - Động viên CBGV tích cực thi đua dạy tốt, học tốt; tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo quy định.
          - Động viên CBGV tích cực tham gia tốt các Hội thi do ngành tổ chức.
- Phối hợp phát động phong trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác” xây dựng cảnh quan môi trường “ Xanh - Sạch - Đẹp” trong  trường học.
 Tháng 3/2019
- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà trưng; Truyền thống phụ nữ Việt nam, những quy định, chế độ, chính sách liên quan đến nữ CBGV, NV.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế  phụ nữ (8/3), 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Động viên nữ CBGV tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn trong ngành.
- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, Luật bình đẳng giới.
- Báo cáo kết quả tuyên truyền, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng về CĐGD huyện trước ngày 9/3/2019.
 Tháng 4/2019
- Tham gia tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5).
- Tích cực động viên nữ CBGV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019.
 Tháng 5/2019
-  Tham gia tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5).
- Đẩy mạnh việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị), Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm lần thứ 129 ngày sinh nhật Bác (19/5).
- Động viên nữ CBGV hoàn thành kế hoạch năm học 2018 - 2019; Đánh giá, xếp loại các mặt hoạt động của giáo viên, NV đúng quy định.
- Tổng kết hoạt động nữ công năm học 2018 - 2019, đưa vào báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm học 2018 - 2019; bình xét khen thưởng danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2018 - 2019.
 Tháng 6/2019
- Phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
Tháng 7/2019
- Tham mưu với BCH phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho CB, GV, NV tham quan, học tập kinh nghiệm trong dịp nghỉ hè.
- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt nam về CĐGD huyện trước ngày 01/7/2019.
- Tham gia các hoạt động “ Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
- Phát động thi đua trong nữ CBGV chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn việt Nam ( 28/7/1929 - 28/7/2019).
Tháng 8/2019
- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề hè 2019.
- Tham gia chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới.
- Tham gia chuẩn bị khai giảng năm học mới.
- Tham mưu với BCHCĐ đề xuất với chuyên môn quan tâm  đến nữ GV có hoàn cảnh khó khăn, đang trong thời kỳ mang thai, nuôi con nhỏ đi dạy xa nhà.
Trên đây là kế hoạch hoạt động nữ công của BCH CĐ trường MN Tiến Lộc.
 
 Nơi nhận:                                         
- CĐGD Can Lộc; (Báo cáo)
- BGH trường                                                                         
- Lưu CĐ;                                                                          
          
 TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG                                        HIỆU TRƯỜNG
 
 
 
Từ Thị Hà                                                           Trần Thị Mai Phương

Tác giả bài viết: Từ Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: LĐLĐ HUYỆN CAN LỘC CĐ TRƯỜNG MN TIẾN LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH - NCMN Tiến Lộc, ngày tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH Hoạt động nữ công năm học 2018 - 2019 Thực hiện Kế hoạch hoạt động nữ công của Ban Thường vụ CĐGD Hà Tĩnh, Căn cứ KH hoạt động công đoàn trường MN Tiến Lộc; Ban nữ công trường MN Tiến Lộc xây dựng Kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2018 - 2019 như sau: I. PHƯƠNG HƯỚNG Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”, phấu đấu hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước trong trường học. II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nữ CBGV, CNVC, LĐ trong toàn trường. - Quán triệt sâu sắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, của Ngành, CĐ các cấp, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Đặc biệt, lưu ý giúp chị em nữ CBGV, CNVC, LĐ nhận thức sâu sắc, toàn diện nội dung Pháp lệnh Dân số ban hành ngày 09/01/2003, Pháp lệnh DS sửa đổi năm 2008; Nghị định 104/2003/ NĐ - CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, tránh sự bùng nổ về dân số trên toàn quốc; Quán triệt thực hiện quyết định số 77/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật Cán bộ Công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ. - Tuyên truyền rộng rãi các văn bản liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ đối với lao động nữ; Tuyên truyền cho nữ CBGV, NV biết về Chiến lược Quốc gia vì STBPN giai đoạn 2011 - 2020. Lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn, tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nữ nhà giáo và lao động về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, trong việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. - Tích cực đẩy mạnh việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị), thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình nô ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", phong trào xây dựng Nông Thôn Mới kiểu mẫu, .. Giới thiệu và nhân rộng các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu xuất sắc trong học tập, công tác và tổ chức các hoạt động công đoàn. 2. Làm tốt công tác vận động nữ CBGV, CNVC, LĐ toàn trường thực hiện nghiêm và đúng quy chế dân chủ cơ sở, tránh biểu hiện dân chủ chưa đúng mực, không ngừng góp phần tích cực củng cố và tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong tập thể, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 3.Tổ chức tốt các hoạt động nữ công và kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nội dung và hình thức phong phú, đổi mới, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của giới. 4. Quan tâm hơn nữa đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBGV, CNVC LĐ, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn. 5. Giám sát việc thực hiện luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Làm tốt công tác vận động trẻ đến lớp, đặc biệt là trẻ NT đạt chỉ tiêu 37%. 6. Động viên chị em ổn định và nâng cao đời sống vật chất, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu; tạo điều kiện để chị em không ngừng cải thiện đời sống văn hoá và tinh thần, nâng cao tầm nhận thức, hướng tới “ Chân - Thiện - Mỹ ”. 7. Động viên chị em phấn đấu đạt 5 tiêu chí về chuẩn mực của người phụ nữ ngành GD đó là : Yêu nước; có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt công tác được giao; có sức khoẻ; có lối sống văn hoá và tấm lòng nhân hậu; quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng. III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Công tác tuyên truyền giáo dục vận động nữ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013, nội dung Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở đơn vị đẩy mạnh các hoạt động nữ trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường, ngành phát động. Tăng cường đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang’’ và nội dung Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và các mục tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Làm tốt công tác vận động nữ CBGV, CNVC, LĐ toàn trường thực hiện nghiêm và đúng quy chế dân chủ cơ sở, tránh biểu hiện dân chủ chưa đúng mực, không ngừng góp phần tích cực củng cố và tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong tập thể, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các hình thức tọa đàm, gặp mặt, biểu dương các gia đình nữ cán bộ, giáo viên, lao động tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Gia đình Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam. 2. Tăng cường vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ, giáo viên, lao động Tăng cường chăm lo đời sống, điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chế độ khám sức khỏe định kỳ cho nữ cán bộ, giáo viên, lao động; quan tâm giúp đỡ kịp thời nữ cán bộ, giáo viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau bệnh hiểm nghèo; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ. Triển khai công tác phối hợp với cơ sở Y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho chị em, giúp chị em giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ để có điều kiện vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Tham mưu với Hiệu trưởng tạo điều kiện cho chị em phấn đấu học tập. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhân Tháng hành động Vì trẻ em (Tháng 6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tết trung thu, phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, ngăn chặn kịp thời những hành vi bạo lực gia đình, hành vi xâm hại trẻ em tại địa phương, đơn vị, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho con nữ cán bộ, giáo viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khen thưởng các cháu vượt khó, học giỏi. 3. Vận động nữ cán bộ, giáo viên, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục & đào tạo Vận động nữ cán bộ, giáo viên, lao động học tập và quán triệt chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, gắn với chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục: “Yêu nước; có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có sức khỏe; có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu; quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”. Động viên nữ cán bộ, giáo viên, lao động học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của ngành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn giảng dạy và công tác, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các hội thi, hội thảo trên các lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế nữ cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Động viên nữ nhà giáo hưởng ứng tích cực phong trào của ngành về giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. 4. Động viên nữ cán bộ, giáo viên, lao động tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đổi mới nội dung, hình thức để tổ chức vận động thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 theo quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Dân số, mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con để có điều kiện nuôi, dạy, chăm sóc các cháu khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện. Quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nữ và các con của nữ CBNG - NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; tham gia tốt quỹ “Mái ấm công đoàn” trong ngành Giáo dục. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, phong trào xây dựng trường chuẩn, ..... nhằm động viên nữ cán bộ, giáo viên, lao động vui vẻ, phấn khởi, tăng cường sức mạnh đoàn kết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân tiêu biểu. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban nữ công căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, kế hoạch công đoàn, phối hợp với chuyên môn để xây dựng chương trình phù hợp, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Ban nữ công có kế hoạch để sinh hoạt thường kỳ theo các chuyên đề cụ thể; tổ chức các Hội thảo, Hội thi, chuyên đề... để giúp chị em nhận thức và có những giải pháp hữu hiệu trong việc phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành GD. Ban nữ công hoạt động phải có kế hoạch và dự trù kinh phí cụ thể ngay từ đầu năm học để chuyên môn nắm bắt được chương trình công tác của Công đoàn, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho Công đoàn hoạt động. Ban nữ công phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ để tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo chị em và các lực lượng khác cùng tham gia, đặc biệt là giúp cho mọi lực lượng nhận thức sâu sắc về vấn đề thực hiện Luật bình đẳng giới trong xã hội ngày nay. Các đợt phát động thi đua trọng tâm: + Từ đầu năm học đến 20/10: Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10). + Từ 20/10 – 30/11: Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. + Từ 30/11 đến ngày 8/3: Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban nữ công tham mưu với BCHCĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hai đợt sinh hoạt chính trị này. Tổ chức cho chị em học tập những tấm gương điển hình của phụ nữ VN, của nữ CBGV. Tổ chức lễ phát động và đăng ký thi đua từng đợt để cá nhân xác định rõ ý thức phấn đấu các chỉ tiêu trong năm học. Sau mỗi đợt thi đua, Ban nữ công sơ kết, đánh giá cụ thể, rút kinh nghiệm, gửi báo cáo về Công đoàn ngành vào hai thời điểm : ngày 22/10 và ngày 10/3. IV. Kế hoạch cụ thể: Tháng 9/ 2018 - Ban chấp hành CĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Hội nghị CBGV, NV năm học 2018 - 2019. - Tham mưu cho Ban chấp hành đề xuất với chuyên môn phân công lao động nữ trong đơn vị. - Tham gia cùng chuyên môn ổn định nề nếp đầu năm học của các nhà trường. - Động viên nữ CBGV, NV thực hiện nghiêm túc nội quy của đơn vị, quy định của chuyên môn. - Ban Nữ công thống nhất kế hoạch duy trì, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các loại quỹ hoạt động nữ công phù hợp với tình hình thực tế đơn vị như: Quỹ hỗ trợ tài năng nữ; Quỹ hỗ trợ nữ CBGV có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ thăm hỏi CBGV... Lấy ý kiến của toàn thể nữ CBGV, NV trong đơn vị và thông qua BCHCĐ trường, báo cáo với cấp ủy Đảng. - Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc”; tuyên truyền thực hiện chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn", tháng an toàn giao thông bằng các hành động thiết thực, cụ thể. - Phối hợp với Đoàn TNCSHCM tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con CBGV, NV, NLĐ. Tháng 10/ 2018 - Tuyên truyền về truyền thống phụ nữ Việt nam, phụ nữ ngành GD&ĐT. - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam (20/10). - Báo cáo kết quả tuyên truyền, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về CĐ ngành trước ngày 22/10/2017. - Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tháng 11/ 2018 - Tuyên truyền trong nữ cán bộ giáo viên về ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham gia các hoạt động kỷ niệm. Tham gia tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). - Phát động thi đua trong nữ CBGV như: Thi đồ dùng đồ chơi đẹp, thi hồ sơ, thi kể chuyện, .. Tháng 12/2018 - Cùng Ban chấp hành CĐ phối hợp với Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12). - Tham gia xây dựng và củng cố nền nếp trường học. - Động viên nữ CBGV tập trung thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chuẩn bị cho việc hoàn thành chương trình và kế hoạch học kỳ I năm học 2018 - 2019. Tháng 01/2019 - Đánh giá hoạt động nữ công học kỳ I năm học 2018 -2018, đưa vào báo cáo sơ kết học kì I năm học 2018 - 2019 của công đoàn. - Cùng BCHCĐ tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán. - Thăm hỏi, động viên nữ CBGV trong dịp Tết Nguyên đán. Tháng 02/2019 - Tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2). - Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Động viên CBGV tích cực thi đua dạy tốt, học tốt; tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo quy định. - Động viên CBGV tích cực tham gia tốt các Hội thi do ngành tổ chức. - Phối hợp phát động phong trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác” xây dựng cảnh quan môi trường “ Xanh - Sạch - Đẹp” trong trường học. Tháng 3/2019 - Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà trưng; Truyền thống phụ nữ Việt nam, những quy định, chế độ, chính sách liên quan đến nữ CBGV, NV. - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Động viên nữ CBGV tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn trong ngành. - Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, Luật bình đẳng giới. - Báo cáo kết quả tuyên truyền, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng về CĐGD huyện trước ngày 9/3/2019. Tháng 4/2019 - Tham gia tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5). - Tích cực động viên nữ CBGV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019. Tháng 5/2019 - Tham gia tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5). - Đẩy mạnh việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị), Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm lần thứ 129 ngày sinh nhật Bác (19/5). - Động viên nữ CBGV hoàn thành kế hoạch năm học 2018 - 2019; Đánh giá, xếp loại các mặt hoạt động của giáo viên, NV đúng quy định. - Tổng kết hoạt động nữ công năm học 2018 - 2019, đưa vào báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm học 2018 - 2019; bình xét khen thưởng danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2018 - 2019. Tháng 6/2019 - Phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tháng 7/2019 - Tham mưu với BCH phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho CB, GV, NV tham quan, học tập kinh nghiệm trong dịp nghỉ hè. - Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt nam về CĐGD huyện trước ngày 01/7/2019. - Tham gia các hoạt động “ Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. - Phát động thi đua trong nữ CBGV chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn việt Nam ( 28/7/1929 - 28/7/2019). Tháng 8/2019 - Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề hè 2019. - Tham gia chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới. - Tham gia chuẩn bị khai giảng năm học mới. - Tham mưu với BCHCĐ đề xuất với chuyên môn quan tâm đến nữ GV có hoàn cảnh khó khăn, đang trong thời kỳ mang thai, nuôi con nhỏ đi dạy xa nhà. Trên đây là kế hoạch hoạt động nữ công của BCH CĐ trường MN Tiến Lộc. Nơi nhận: - CĐGD Can Lộc; (Báo cáo) - BGH trường - Lưu CĐ; TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG HIỆU TRƯỜNG Từ Thị Hà Trần Thị Mai Phương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn