Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2018-2019

Thứ ba - 25/09/2018 17:30
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TIẾN LỘC
Số:      /KH-MN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Tiến Lộc, ngày       tháng 9  năm 2018
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2018-2019
 

Thực hiện Công văn số 354/PGDĐT ngày 19/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Can Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2018-2019. Trường mầm non Tiến Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng trong năm học 2018 - 2019 như sau:
A.  NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn trường; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ; chú trọng giáo dục đạo đực, lối sống, kỹ năng xã hội, ý thức trách nhiệm của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội, cộng đồng;
2. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch hành động của ngành giáo dục và đào tạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
3. Giáo dục mọi người giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần cộng đồng, lý tưởng sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng sống, chấp hành pháp luật và có ý chí vươn trong học tập, cuộc sống.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
1. Tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với Cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh. Đặc biệt tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội (khóa XIV) thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, vận dụng cụ thể vào đơn vị của mình. 
Tiếp tục hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới CBGVNV để nghiên cứu, học tập và làm theo Bác.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác CTTT; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học. Kịp thời phát hiện và bồi dưỡng GV, NV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua để tạo nguồn kết nạp Đảng.
4. Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ GD&ĐT.
5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo; Công văn số 5424/UBND-KGVX ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa giáo viên, nhân viên và BGH nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của GV, NV.
7. Chủ động phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến GV, NV trường mình; tăng cường theo dõi, quản lý, không để GV, NV tham gia các hoạt động trái pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự.
8. Kịp thời tuyên dương, vinh danh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, các hoạt động cao đẹp; gương người tốt, việc tốt trong CBGV, NV.
Kịp thời khai thác thông tin về công tác CTTT  trên Cổng Thông tin điện tử, hệ thống truyền thông của Bộ, Sở GD&ĐT (địa chỉ http://moet.gov.vn/; tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV: https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9; http://hatinh.edu.vn; tài khoản Facebook của Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: https://www.facebook.com/chinhtri.phong.1).
- Nhà trường thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ GV, NV. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh;;
9 Tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; phongtrào thi đua "Dạy tốt – Học tốt"; phong trào "Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn" và cuộc vận động "Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm".
10. Thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức,viên chức; Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện việc công khai theo Thông 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bỗ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; hướng dẫn thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và đánh giá xếp loại.
11. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong toàn Ngành. Tổ chức tập huấn, phổ biến chuyên đề pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ hỗ trợ có liên quan; chuyên đề về Luật Gfiao thông đường bộ và an toàn trường học; chuyên đề pháp chế về các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định về minh bạch, kê khai tài sản trong trường học.
II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và thể dục thể thao:
1. Tăng cường xây dựng văn hóa đọc trong CBGV, NV, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho CBGV, NV trong nhà trường.
2. Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và Thông tư của Bộ GD&ĐT hướng dẫn khung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh.
4. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020.
5. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; quan tâm xây dựng khuôn viên nhà trường.
6. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, gửi tin bài, ảnh hoạt động về công tác CTTT của nhà trường về Sở qua email: phongcttt@hatinh.edu.vn.
7. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, NV  được thường xuyên tham gia tập luyện; Tiếp tục triển khai tập thể dục buổi sáng cho trẻ, hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh đối với các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.
III. Công tác quản lý trẻ:
1. Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021.
2. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ trong nhà trường và khu vực cổng trường học.
3. Thực hiện Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GD&ĐT về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 về thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tăng cường thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; Quy chế phối hợp số 02/QC-CAT-SGDĐT ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh về nội dung này.
- Thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2018.
4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tích hợp trong nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 của Bộ GD&ĐT.
5. Tăng cường công tác quản lý trẻ theo quy định của pháp luật hiện hành, tổng hợp tình hình báo cáo Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT theo quy định.
6. Tiếp tục chỉ đạo việc mặc đồng phục cho trẻ theo đúng ngày quy định.
7. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân.
8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ trẻ khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ.
C. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Xây dựng nội dung, kế hoạch giáo dục KNS tích hợp trong các hoạt động giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi; Tổ chức được 01 hoạt động trải nghiệm gắn với các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn xã,  huyện, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”,  cuộc thi: “Tuổi trẻ  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (từ tháng 9/2018).
3. Tiếp tục xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn;
4. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục trẻ.
5. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng sân bóng mi ni cho trẻ được vận động, vui chơi.
6 Tham gia tích cực các chương trình, kế hoạch hoạt động của cấp trên.
7. Xây dựng quy tắc ứng xứ có văn hóa trong nhà trường.
8. Thành lập các đội bóng chuyền giao lưu trong các ngày lễ, ngày hội.
D. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn chi thường xuyên của các nhà trường;
- Thực hiện theo Công văn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học;
- Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đúng theo quy định của pháp luật.
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục CTTT và công tác học sinh năm học 2018-2019, lưu trữ đầy đủ các loại văn bản, hồ sơ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá.
2. Chế độ báo cáo:
- Báo cáo sơ kết học kỳ I, gửi trước ngày 03/01/2019.
- Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, gửi trước ngày 23/5/2019.
- Báo cáo đột xuất: Khi Phòng yêu cầu và khi có vụ việc xẩy ra (theo mẫu).
Báo cáo (bản giấy; gmail) gửi về Phòng GD&ĐT, trực tiếp đ/c Nguyễn Quang Tuấn – CV Phòng, gmail: nguyentuanclht@gmail.com.
Trên đây là kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2018-2019 của Trường MN Tiến Lộc.
 
 
  Nơi nhận:
- Pòng GD&ĐT Can Lộc
- Website: mnTienloc.canloc.edu.vn
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Mai Phương
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Mai Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn