Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

KẾ HOẠCH Thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 25/09/2018 21:21
UBND HUYỆN CAN LỘC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TIẾN LỘC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

       
   
 

   Số:       /KH – MN                               Tiến Lộc, ngày         tháng 9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm học 2018 - 2019

 
 
 

Thực hiện Quyết định số 6074/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 348/KH-PGD&ĐT ngày 14/9/2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo Can Lộc về kế hoach phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành giáo dục Can Lộc năm học 2018-2019;
Trường mầm non Tiến Lộc căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2018- 2019 của nhà trường như sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
1.2. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, nhất là người đứng đầu đơn vị trường học trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường về công tác phòng, chống tham nhũng;
1.3. Góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.
1.4. Ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, để vụ lợi. Kiểm tra giám sát đội ngũ CBGV - NV trong nhà trường về tính trung thực, công tâm, tận tuỵ với nghề nghiệp. Thực hiện tốt các chuẩn mực  về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo. Đưa công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong nhà trường.
2. Yêu cầu
2.1. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
2.2.Tổ chức quán triệt để toàn thể CBGV- NV trong nhà trường nắm được những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2.3. Thực hiện công khai thường xuyên trong nhà trường, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong toàn trường, về tài chính, tài sản theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục- Đào Tạo.
2.4. Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đến năm 2020; trong công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc học tập và làm theo tấm gướng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;
2.5. Tăng cường công tác tổ chức kiểm tra phát hiện kịp thời, xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, tạo tính nghiêm minh của pháp luật, ban giám hiệu nhà trường, ban TTND phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua ban chỉ đạo phong, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhà trường. phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
III. NỘI DUNG:
 Nâng cao nhận thức cho CBGV, NV trong nhà trường về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung quán triệt đầy đủ các nội dung và các văn bản  sau đây:
1.  Tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn ngành; quán triệt, phổ biến nội dung Luật phòng, chống tham nhũng 2013; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP, ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1955/KH-SGDĐT, ngày 31/12/2014 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn 2015-2020) và các văn bản quy định khác có liên quan.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  3.  Tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn ngành;
 4. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị, trường học. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác lãnh đạo và quản lý cán bộ. Xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, trường học để xảy ra tham nhũng, lãng phí.
5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí.
6. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT–BGD&ĐT, Ngày 28/12/2017 Của Bộ GD - ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công tác công khai giáo dục
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1 Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.
- Công khai minh bạch trong việc ban hành các văn bản hành chính, quyết định hành chính, quyết định cá biệt gắn liền với cải cách hành chính.
- Thực hiện tốt 3 công khai.
+ Công khai cam kêt chất lượng GD và chất lượng thực tế
+ Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
+ Công khai tài chính, Công khai CSVC
2. Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định luật phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động CSGD trẻ của nhà trường, nhất là lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, chế độ ăn bán trú trong nhà trường.
3. Thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của CBGV, NV, phụ huynh về hoạt động trong nhà trường .Phải đảm bảo cho CB, GV, NV, PH thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại điều 32 của Luật phòng, chống tham nhũng.
4.  Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của nhà trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác phòng chống tham nhũng. Tổng hợp báo cáo theo định kỳ, kiến nghị xử lý các trường hợp không thực hiện hoặc thực chưa nghiêm túc việc công khai minh bạch.
          5. Thực hiện phân công, phân cấp quy định cụ thể, rõ ràng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế hoạt động dân chủ trong nhà trường, quy định rõ chức trách nhiệm vụ của từng người trong nhà trường và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ đó để đánh giá CBGV, NV hàng kỳ, hàng năm.
6. Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc tiếp nhận CB,GV, NV mới, công tác giới thiệu CBQL nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, NV đồng thời xử lý kiên quyết kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý giáo viên, nhân viên.
7. Tăng cường giáo dục về thực hiện liêm chính, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngủ CBGV,NV trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đưa nội dung chương trình, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép vào trong chương trình CSGD trẻ hàng ngày, theo dõi kiểm tra, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm vào cuối năm học.
8. Triển khai thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của CBGV,NV nhất là đối với CBQL, chủ tịch công đoàn, phát hiện và xử lý kịp thời những người đứng đầu khi xẩy ra tham nhũng trong nhà trường và đề nghị lên cấp trên đình chỉ công tác.
9. Thực hiện công khai minh bạch các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho các thành viên trong nhà trường.
10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra xử lý các hành vi tham nhũng.
11. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của nhà trương, tham mưu với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, chú trọng kiểm tra về thực hiện chức trách nhiệm vụ, về thực hiện pháp luật về phòng chóng tham nhũng, xử lý nghiêm các hành  vi phạm quy chế chuyên mômo, đảm bảo trật tự kỷ cương trong nhà trường.
12. Năng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng.
13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân nhất là hội phụ huynh, học sinh về những biểu hiện tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào trong tác phòng chống tham nhũng.
14. Tạo điều kiện tốt cho các tổ chức đoàn thể như hội phụ huynh, ban TTND trong công tác thực hiện việc giám sát các hoạt động của nhà trường.
15. Đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp tố cáo vu khống, gây rối nội bộ và làm ảnh hưởng đến các hoạt động trong nhà trường.
          IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Hồ sơ, thời gian nộp báo cáo về Phòng:
Báo cáo đầu năm học: Nộp trước ngày 30/9/2018.
- Quyết định thành lập Ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2018-2019;
- Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2018-2019.
Báo cáo công tác quý:  Nộp trước ngày 10 của tháng cuối quý. (Theo mẫu)
Báo cáo công tác năm: Nộp trước ngày 10 của tháng 12 (năm báo cáo). (Theo mẫu)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường, tổ chức quán triệt kế hoạch thực hiện chiến lược PCTN, xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị. Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở nhà trường đầy đủ các thành phần.
2. Ban chỉ đạo PCTN trường MN tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo dõi, tổng hợp đánh giá, báo cáo theo định kỳ về Phòng GD - ĐT.
3. Ban kiểm tra nội bộ trường học phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát, thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân trong nhà trường.
4. Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018- 2019, cuối quý có sơ kết đánh giá, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về phòng.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng, và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2018- 2019, đề nghị toàn thể, CBGV, NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả cao.
 Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
-Thanh tra phòng GD – ĐT;                                                           HIỆU TRƯỞNG
-Lưu VT.
 
                                                                    
                                                                                    Trần Thị Mai Phương        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Mai Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn